Teisių Bilis

by Arvydas

Gyvenimo Lygybės Fondas buvo sukurtas tarptautinės bendruomenės, susidedančios iš įvairių pasaulyje egzistuojančių kultūrų. Gyvenimo Lygybės Fondas buvo sukurtas siekiant paskatinti supratimą ir žinojimą apie tai, kad gyvenimas turi būti vienodas visais gyvenimo aspektais. Tai grindžiama prielaida, jog visos gyvos būtybės turi įgimtas teises į gyvenimą, kurios visiems yra lygios, kur visi vienas kito atžvilgiu egzistuoja lygybėje, kur neegzistuoja atsiskyrimo ir hierarchijos iliuzija, ir kur žmonių sukurtos sistemos ir proto konstruktai nedaro jokios įtakos. Bendras visų būtybių pagrindas yra gyvybinė jėga, kurią turi ir išlaiko kiekvienas. Įgimta visų būtybių teisė yra teisė į gyvenimą kuris pagrįstas tvirtais čia minimo Gyvenimo Lygybės principais, jie yra pripažįstami kaip esminiai visiems ir todėl nuo šiol skelbiami čia kaip Teisių Bilis, į kurį visi be išimties turi įgimtas teises. Šio Teisių Bilio pagrindas yra praktinis pritaikymas, kuris užtikrins jog visos būtybės, praktiniu atžvilgiu, turėtų pilnavertį gyvenimą ir kur išlikimas bei tvarumas yra garantija kurią turi ir kuria dalijasi kiekvienas, tokiu būdu užtikrinant pilnavertį ir prasmingą gyvenimą lygų kiekvienam ir visiems.

Gyvenimo Lygybės Fondas pripažįsta, kad lygi teisė į gyvenimą yra pati pirmutinė prigimtinė ir neperleidžiama kiekvieno asmens teisė, kuri atsiranda pirmojo įkvėpimo metu, ir todėl šia deklaracija pripažįstama, kad lygaus gyvenimo teisė visiems vyrams, moterims ir vaikams apima:

 

1. Lygias ekonomines teises, užtikrinančias, kad visi finansiniai poreikiai yra kiekvienam prieinami ir užtikrinantys, kad pagrindiniai sveiko gyvenimo ir pasitenkinimo gyvenimu reikalavimai yra išreikšti ir įgyvendinami.

2. Lygias sveikatos teises, kuriomis suteikiami visi pagrindiniai elementai sveikiems fiziniams įsikūnijimams sukurti, užtikrinantys gyvybingumą ir gerovę kartu su intelekto skaidrumu, emociniu balansu ir fiziniu pastovumu.

3. Lygias saugumo ir apsaugos kiekvienam vaikui teises, siekiant užtikrinti gyvenimą be baimės, nesaugumo jausmo ar traumų, gyvenimą, kuriame tėvų vadovavimas būtų suderintas su saviraiškos laisve bei būtų gyvenama kūrybingoje ir linksmoje aplinkoje, kad kiekvienas vaikas galėtų užaugti iki savo įmanomo potencialo taip tapdamas unikalia gyvybės išraiška.

4. Lygias teises į būstą, užtikrinančias kiekvienam asmeniui ir kiekvienai šeimai pastovią namų aplinką, kuri būtų puosėlėjanti ir palaikanti gyvenimą, bei būtų tinkamai įkurta tarp bendruomenių, padedančių ir palaikančių orų ir sąžiningą gyvenimą.

5. Lygias teises į mokslą, kuriomis palaikomas kiekvienas asmuo, siekiantis tobulėjimo ir savo potencialo panaudojimo, remiamas intelektualinis vystymasis ir praktinis jo pritaikymas tuo būdu prisidedant prie žemės, su išsilaikančia ekologine pusiausvyra, kūrimo ir palaikymo.

6. Lygias teises į žemės plotą, kurioje gyvena žmonės, pasirinkę tą vietą vadinti savo namais; ant kurios  žmonės vaikšto, ir kurios dėka jų gyvenimai puosėlėjami ir palaikomi, o tai, savo ruožtu, suteikia apsaugą ir pragyvenimą; ir kuri yra susijusi su gyvūnų ir augalų karalystėmis sąveikaujančia harmonija, kuri susiderina su visų gyvų būtybių gyvybės jėga, ir kur visų gyvenimai yra lygūs kaip vieno gyvenimas.

7. Lygias teises į laisvus susirinkimus, kurie sukuria socialinę ir ekonominę aplinką, kuri yra dinamiška, interaktyvi ir nesuvaržyta, ir iš kurios kyla naujos idėjos, koncepcijos, technologijos ir produktyvumas, kuris stiprina ir skatina kas geriausia visiems, su supratimu, kad tokie susirinkimai nevaržo pirmosios pagrindinės žmogaus teisės, o būtent, teisės į lygų gyvenimą, ir taip pat visų kitų teisių kylančių iš šios pradinės teisės.

8. Lygias mokslinių tyrimų, technologijų ir kitų mokslinių pastangų ir praktinių apraiškų teises, kurios visų pirma butų taikomos žemės, dangaus, upių ir vandenynų fizinės aplinkos ir ekosistemų atstatymui ir subalansavimui, dinamiškos pusiausvyros sugrąžinimo planetai, kuri savo ruožtu puoselėtų globalios visuomenės klestėjimą ir pažangą.

9. Lygias teises į natūralių, finansinių, mokslinių ir intelektinių išteklių gavimą, kur visi turėtų laisvą ir neapsunkintą priėjimą prie esminių pilnaverčiui gyvenimui kurti reikalingų sudedamųjų elementų, kartu su laisvu ir neapsunkintu priėjimu prie visko, ko reikia tobulėjimui, skatinančiam globalios bendruomenės pažangai į gyvenimą gerinančių technologijų, išradimų ir inovacijų sritį.

10. Lygias teises į taiką, gausą ir klestėjimą, kur egzistuoja laisvė nuo žalos, smurto ir destrukcijos grėsmės, kur gyvenimas vertinamas kaip aukščiausia vertybė ir kiekvienas pasirinkimas, kiekvienas veiksmas, kiekvienas darbas ir kiekviena mintis yra nukreipiama į tai, kas geriausia visiems, kad visi galėtų gyventi kaip integracinis vienetas harmonijoje su didesne visuma.

11. Lygias teises į savivaldą be išorinės, dirbtinos valdžios, kuri siekia pakenkti ir kontroliuoti visuomenės gyvenimo jėgą ir kiekvieną jos komponentą. Tokia savivaldos teisė turi būti integruota į didesnę socialinių ir konstitucinių formų visumą, taip išlaikant didesnės visumos vientisumą. Tokiu būdu bus sukurta tikra respublikinio valdymo forma, kurioje kiekvienas fizinis asmuo yra palaikomas ir ginamas savo kovoje dėl lygaus gyvenimo visoje socialinėje ir politinėje struktūroje, o kiekviena teisė yra energingai ginama ir niekam niekada nėra pabloginamas socialinis vientisumas.

12. Lygias sąžinės laisvės ir dorovės vientisumo teises, kurios visiems padeda siekti gyvenimo, kuris būtų gyvenamas be psichologinio ar emocinio manipuliavimo grėsmės; gyvenimo, kuris būtų atviras laisvai saviraiškai be suvaržymo ir saviraiškos pasekmių baimės bei gyvenimo, kuris būtų be stygiaus ir apribojimų.

13. Lygias teises į piniginį vientisumą su lygiavertiškumo sistemą, kuri pagrįsta principu, kad vienas vertės vienetas yra lygus vienam matavimo vienetui, taip užtikrinant, kad joks žmogus, organizacija ar institucija negalėtų manipuliuoti piniginėmis ir finansinėmis sistemomis savo padėties stiprinimui ir kenkiant tam, kas geriausia visiems; todėl tokia integruota, subalansuota ir lygiavertė sistema remia ir skatina prekybą, organizacijas, apyvartą ir vertės išsaugojimą, kaip esminius dalykus globalioje ekonomikos sistemoje, kuri tarnauja gyvenimui.

14. Lygias teises į dvasinę pusiausvyrą, kur kiekvienas tikėjimas, kuris palaiko viso Gyvenimo lygybę yra sutapatinamas su ir palaikomas kaip pati gyvybė, kur dvasia yra suvokiama kaip kiekvienos būtybės pastovus įkvėpimo ir iškvėpimo ciklas, kuris yra vienas ir lygus su visa tai kas gyva.

15. Visų lygios gyvenimo teisės yra pagrįstos principu, kad visoms gyvoms būtybėms yra suteiktos neperleidžiamos savi-apsisprendimo teisės ir pagrindinės minimalios gyvenimo kokybės garantijos, tokios garantijos turi būti įgyvendinamos turint tokius būtinus dalykus gyvenimui kaip maistas, apranga, pastogė, galimybė įgyti žinias ir išsilavinimą, mokymąsi kuriame kiekvienas galėtų pritaikyti savo gebėjimus taip remiant ir palaikant savo pačių gyvenimus bei savo šeimas, ir galimybę šiuos dalykus integruoti į socialinius, ekonominius, šeiminius, visuomeninius, kultūrinius, nacionalinius ir pasaulinius santykius, kad visi, lygūs kaip vienas, galėtų kartu stovėdami paskelbti šį lygaus visų gyvenimo pagrindą kaip pačią svarbiausią lygią teisę.

16. Lygias ateities kartų teises gimti ir gyventi planetoje be taršos, ligų, bado, smurto ir destrukcijos, kad gyvybė tęstųsi ir klestėtų amžinai tiek dabar, tiek ir visados.

– Prie dokumento kūrimo prisidėjo Ken Cousens

 

Advertisements